GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Valideringstolk blir nationellt projekt

Från och med januari tog Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) över det regionala projektet valideringstolk. Valideringstolk är ett projekt som utarbetar metoder och ger förslag till hur man kan vidareutveckla, fördjupa och aktualisera befintliga tolkars kunskaper inom olika branscher vid valideringar. Läs mer på valideringstolk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en hemsida vars syfte är att vara ett verktyg vid och inför en tolks medverkan vid ett valideringssamtal, samt på valideringvast.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I projektet ingår också att se på möjligheterna att skapa en vidareutbildning för tolkar som kan leda fram till en ny inriktning: bransch-/valideringstolk. Utgångspunkten är att valideringstolk ska få ett erkännande och legitimitet som en godkänd yrkesinriktning inom tolkområdet

För att de personer som får asyl i Sverige så fort som möjligt ska kunna etableras på arbetsmarknaden krävs noggranna valideringar av deras yrkesbakgrund och kompetens. Dessa personer är nyanlända och behärskar ännu inte svenska språket, därför behöver deras valideringssamtal tolkas. För att valideringssamtalen ska bli tillförlitliga måste de tolkar som används behärska yrkesterminologi och ha yrkeskännedom.

Det har inte funnits någon utbildning i arbetsmarknadstolkning i Sverige på 20 år, endast en som inriktat sig på information om arbetsmarknadens parter. Nätverket Samverkan för Arbete och Mångfald i Skaraborg förutsåg bristen på tolkkompetens i ett tidigt stadium och bildade en projektgrupp med Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Lernia, Träteknisk centrum i Tibro, Lärcenter i Falköping och Tolkförmedlingen i Mariestad med medel från Migrationsverket/Länsstyrelsen. Efter projekttidens slut tog Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Validering Väst över arbetet, som nu lyfts till ett nationellt plan.

Samarbetspartners i projektet är bland annat Arbetsförmedlingen, Språkrådet, Terminologicentrum (TCM), Kammarkollegiet, Migrationsverket, samt företrädare för branscher, tolkförmedlingar och utbildningsanordnare.

Projektledare MYH: David Lundgren

Kontaktperson på GR: Björn Dufva Hellsten

Validering Väst - en stödstruktur för validering

Senast uppdaterad: 2015-02-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund