GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvecklings- och innovationscenter för tillgänglig boendemiljö och välfärdsteknologi

Nu bjuds företag in till en workshop för att utveckla idéer kring AllAgeHub - ett center som planeras vid Johanneberg Science Park i Göteborg. Välkomna att vara med och påverka!

Centret ska bli ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, näringsliv, yrkesverksamma, studenter och forskare kan få inspiration, kunskap och stöd samt tillsammans testa, utveckla och implementera produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med olika funktionstillstånd att leva självständiga och trygga liv.

Som ett första steg genomför GR under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för etablering av centret. Förstudien ska resultera i en plan för centrets verksamhet, organisering och finansiering.

Workshop för företag

Inom ramen för förstudien bjuder nu Johanneberg Science Park in företag till en workshop för att utveckla idéer kring centrets verksamhet. Var med och påverka!

Denna workshop äger rum onsdagen den 10 februari 2016.

Kontaktperson på GR:Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-12-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund