GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Spridningskonferens för GRINTs kartläggning av sfi i Göteborgsregionen

I tisdags arrangerade projektet GRINT en spridningskonferens där resultatet från den omfattande kartläggningen av sfi som genomförts i Göteborgsregionen presenterades.

Med fokus på det svenska språket arbetar integrationsprojektet GRINT för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället.

I den kartläggning som genomförts bland utbildningsanordnare inom svenska för invandrare i Göteborgsregionen har sfi-elever i samtliga kommuner fått göra sin röst hörd genom enkäter och intervjuer. Därtill har skolledare intervjuats med syftet att hitta lärande exempel.
 
Under konferensen presenterades resultaten från kartläggningen och de faktorer som visat sig framgångsrika för en sfi-undervisning av kvalitet.

Deltagarna fick lyssna till autentiska elevcitat som framkommit i fokusgrupperna samt diskutera frågor kring en framgångsrik sfi-utbildning utifrån sina erfarenheter och professioner.

Som lärande exempel intervjuades Jussi Koreila, avdelningschef med ansvar för sfi på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, om hur viktig en god samverkan mellan olika samhällsaktörer är för att underlätta för elever på sfi.

Därtill hölls ett panelsamtal kring samverkan med representanter från Arbetsförmedlingen, Enheten för samhällsorientering i Göteborg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildning i Göteborg, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet samt Integrationsavdelningen i Alingsås.

Kontaktperson på GR:
Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2015-05-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund