GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Så blir äldreboenden resurssmarta – nytt projekt startas utifrån framgångsrik metod

143 000 kronor per år. Så mycket sjönk kostnaderna när Göteborgs Stad satsade på att minska avfallet på ett av sina äldreboenden. Dessutom höjdes livskvaliteten och arbetsmiljön förbättrades. I höst startar GR ett liknande projekt, där alla regionens äldreboenden kan delta kostnadsfritt.

Genom projektet Resurssmart äldreboende erbjuds ledningen utbildning i förebyggande av avfall, samt workshops för att planera fortsatt arbete. Varje äldreboende tilldelas även en coach som är anställd på GR. Coachen stöttar verksamheten kontinuerligt och håller i workshoppar på plats, där personalen identifierar hur de vill jobba och tar fram en handlingsplan. Fler aktiviteter och insatser ingår i projektet, för att göra arbetet för de deltagande äldreboendena så effektivt och enkelt som möjligt.

Mycket mer än bara avfallsminskning
Göteborgs Stad är initiativtagare till det ursprungliga pilotprojektet som genomfördes på äldreboendet Sekelbo. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering med 143 000 kr. Förändringar i måltidstider och nya rutiner för inkontinensskydd bidrog även till att brukarna upplevde en förhöjd livskvalitet. Utöver detta så sänktes stressnivån hos personalen på grund av avfallsminskningen, eftersom den innebar mindre sophantering. Efter pilotprojektet har Sekelbo fått fler ansökningar till lediga tjänster än tidigare.

För miljöns skull
Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella mål. Att minska mängden avfall är också ett regionalt mål och ingår i den gemensamma plan för avfall som GR:s medlemskommuner har enats om, Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktpersoner på GR: 

Hanna Hellström eller Elin Svensson

Senast uppdaterad: 2018-05-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund