GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Regionens elever trivs i skolan

39 000 elever i Göteborgsregionen har sagt sitt om skolan. Nöjdast är eleverna i grundskolan på Tjörn och Öckerö. Det visar den regiongemensamma elevenkäten kring bland annat trivsel, lärande och delaktighet i skolan som elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på.

I år var svarsfrekvensen 85 procent, en ökning med 6 procentenheter sedan 2015 och den högsta sedan enkäten började genomföras i Göteborgsregionen för sex år sedan. Detta innebär därmed också en större legitimitet för enkätresultatet.

När det gäller grundskolans yngre år är eleverna mer nöjda på samtliga områden än i fjol. I grundskolans senare år är pojkar generellt nöjdare än flickor och i Alingsås är eleverna 9 procentenheter nöjdare med sin skolmiljö än snittet i regionen.

I gymnasiet är eleverna mindre nöjda på samtliga områden jämfört med 2015. Dessutom skiljer det mycket mellan den kommun som har bäst respektive sämst resultat när det gäller frågor som berör skolmiljö respektive delaktighet och inflytande. Mest nöjda är gymnasieeleverna med trivsel och trygghet.

Enkätundersökningen omfattar elever i såväl kommunala som fristående skolor i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Resultatet kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet och sju av enkätens frågor levereras till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser för grundskolan. Därtill erbjuds kommunerna att lägga till fler frågor och målgrupper.

Uppdraget initierades 2010 av Utbildningsgruppen på GR och arbetet med elevenkäten är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna, något som bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma elevenkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas på skol- och kommunnivå såväl som på regional nivå. Kommunerna är ansvariga för att sprida och använda sig av resultatet, vilket också finns tillgängligt på www.grkom.se/u3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nytt för i år är att det från och med den 15 maj här även kommer att gå att interaktivt jämföra resultatet mellan skolor.

För ytterligare information:
Jenny Sjöstrand
Projektledare

GR Utbildning

Senast uppdaterad: 2016-04-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund