GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt informationsblad om fondsamverkan och fondsamordning i EU

Fondsamverkan och fondsamordning har lyfts fram av Europeiska Kommissionen som ett sätt att skapa synergieffekter mellan EUs olika program och fonder under programperioden 2014-2020.

Illustration: Landsbygdsnätverket

Illustration: Landsbygdsnätverket

GR har tagit fram ett informationsblad för att skapa förståelse för vad EU-kommissionen menar med fondsamordning och fondsamverkan. Kortfattat kan man säga att med program- och fondsamordning avses samordning på nationell nivå av de förvaltande nationella myndigheterna för programmen och fonderna, till exempel genom förenklad budget och administration. Även samordning på den regionala nivån sker genom bland annat samordnade utlysningar.

Fondsamverkan däremot avser samverkan mellan fonder/program, på programnivå men även på projektägarnivå. Det finns även ett unikt program för lokalt ledd utveckling som bygger på en flerfondslösning, vilket innebär möjligheter till synergier mellan fonderna.

Ämnet har diskuterats flitigt på konferenser och föreläsningar det sista året, och nu finns en informationsbroschyr tillgänglig att ladda ner för GRs medlemskommuner. Broschyren har utarbetats inom ramen för GRs ESF-finansierade förstudie LEDET och är sammanställd i samråd med Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket, Europeiska socialfonden (ESF)och Länsstyrelsen. Den innehåller kortfattad information om bakgrund, syfte och vilka förutsättningar man behöver ha som organisation för att lyckas med fondsamverkan.

EU har en långtidsbudget på 960 miljarder euro för perioden 2014-2020; majoriteten av dessa medel fördelas till olika program och fonder. Allt EU-stöd ska bidra till smart och hållbar tillväxt till alla, vilket är det övergripande målet i EUs tillväxtstrategi Europa 2020.

Senast uppdaterad: 2015-04-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund