GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Målbild 2035 för stråket Göteborg-Borås nu antagen

Nu har samtliga kommuner som ingår i samverkansprojektet kring stråket Göteborg – Borås antagit målbild 2035, som visar vår gemensamma inriktning för en framtida hållbar regional struktur.

Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommuner, region och stat gör en sådan gemensam helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig. I stråket Göteborg-Borås sker samarbetet mellan kommuner och kommunalförbund i form av en samverkansgrupp för samhällsplanering. Tillsammans har vi tagit fram en målbild för Stråket Göteborg-Borås 2035 som visar vår gemensamma inriktning för en framtida hållbar regional struktur.

Arbetet i gruppen ger möjligheter att överbrygga administrativa gränser och stödja Trafikverkets planering. Detta sker genom samlade bilder av möjlig och planerad utveckling av resande, näringsliv och boende i stråket och dess betydelse för trafikering och järnvägens sträckning.


Kontaktperson på GR: Per Sahlin

Senast uppdaterad: 2017-11-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund