GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kunskapscafé kring studie om undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus

En ny studie från FoU i Väst/GR visar att återinskrivningar på sjukhus och undvikbar slutenvård är trubbiga mått på vårdcentralers kvalitet och snarare mäter segregation. Den 5 november är du välkommen till ett kunskapscafé för att diskutera studiens resultat.

Nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom en till 30 dagar bland patienter 65 år eller äldre skiljer sig åt mellan vårdcentraler i Västra Götalands län. På uppdrag av Ledningsgruppen för samverkan i Västra Götalands län har FoU i Väst/GR undersökt vad det beror på.

Trubbiga mått

Studiens resultat pekar på att det inte finns en enskild faktor som kan förklara nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på vårdcentralsnivå. Vi har inte funnit något stöd för hypotesen att vårdcentraler med lägre nivåer av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar arbetar på ett bättre sätt med att möta äldre patienters behov, säger Theresa Larsen, FoU i Väst/GR, som genomfört studien.

Det kan faktiskt vara tvärtom.

Vårdcentraler som arbetar särskilt med att stötta sköra äldre kan ha högre nivåer av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar eftersom de har en högre andel multisjuka äldre listade hos sig – patienter som oftare än andra är i behov av slutenvård, säger Theresa Larsen.

Risk att mått får motsatt effekt

Upp emot 60 procent av variationerna i undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus mellan vårdcentraler i Västra Götalands län kan förklaras av ålder och socioekonomi hos listade patienter, faktorer som en vårdcentral inte kan påverka. Kvaliteten på slutenvården, den öppna specialistvården samt kommunens hälso- och sjukvård samt äldreomsorg liksom hur samverkan dem emellan fungerar har också betydelse.

Vår rekommendation är att sluta använda undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar som mått på öppenvårdens och slutenvårdens kvalitet för patienter 65 år eller äldre, i synnerhet på vårdcentrals-, sjukhus-, stadsdels- eller kliniknivå. Istället för att stimulera till att förbättra vårdens kvalitet för äldre riskerar måttet att få motsatt effekt.

Vårdcentraler som arbetar på ett sätt som rimligtvis borde hjälpa äldre patienter, exempelvis genom att ha en stabil bemanning med hög kompetensnivå eller erbjuda hembesök till de som behöver, kan ändå ha höga nivåer av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar. Att då pekas ut som en vårdcentral med ”dåliga siffror” skapar frustration och kan hämma viljan att fortsätta arbeta på detta sätt, säger Theresa Larsen.

Ladda ner rapporten

Beställ rapporten

  • Rapporten kostar 100 kr + moms och porto.
    Beställ genom att skicka ett mejl till fou@grkom.se.

Kostnadsfritt kunskapscafé

Den 5 november kl 14–16 bjuder FoU i Väst/GR in till kunskapscafé på temat bortom undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar – hur kan kommuner, sjukhus och primärvård arbeta tillsammans för att skapa en god vård för äldre? Våra kunskapscaféer är en mötesplats där deltagare får ta del av spännande föreläsningar och gemensamt diskutera angelägna frågor. Kunskapscaféet är gratis.

Anmäl dig här:


Kontaktperson på GR:
Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund