GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Konferens om ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

FoUiVäst/GR arrangerar 22 november en heldagskonferens om ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) framhåller alla barns lika värde och rättigheter. I Sverige har uppskattningsvis 15 procent av alla barn och unga en funktionsnedsättning. Lagstiftning och konventioner slår fast att dessa barn har rätt att leva på samma villkor som andra. Trots detta pekar bland annat Barnombudsmannen på studier som visar att detta är en grupp barn som på flera områden har sämre levnadsvillkor än andra.

För att kunna leva ett fullvärdigt liv och få delta i samhället på lika villkor behöver barnen erbjudas stöd som är anpassat till deras funktionsnedsättning och ålder. Barn med funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att komma till tals.

Välkomna till en spännande heldag där flera aktörer utifrån olika perspektiv kommer att delta. Bland de medverkande är Socialstyrelsen, FoU i Sörmland, Föreningen FUB, DART (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med flera.

En inbjudan med program och anmälan kommer i september. Boka dagen i din kalender redan nu!

Senast uppdaterad: 2017-08-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund