GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Kommunerna måste ta frågan på stort allvar"

Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare, visar en ny rapport med statistik över årets fyra första månader. Rapporten innehåller ett antal nyckeltal som rör personalhälsa. Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

"Kommunerna måste ta frågan på stort allvar"
Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk. 

Anders Pettersson. Bild: Anna Sigvardsson.

En av deltagarna i nätverket är Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun. Såhär reflekterar han över resultaten i rapporten:

– Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare. Under årets första fyra månader har sjukfrånvaron ökat i alla kommuner. Även om den brukar vara högre i början av året är det illa att den inte vänt nedåt i någon kommun när man ser till den senaste tolvmånadersperioden. Nivåerna är alldeles för höga även när det gäller personalomsättningen. Läget är såpass allvarligt att kommunerna måste ta frågan på stort allvar och hitta strategier för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen.

Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete
Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete.

HälsoGReppet

Ett exempel på vad GR-kommunerna gör gemensamt inom det här området är ESF-projektet HälsoGReppet. Det övergripande målet för HälsoGReppet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

Ladda ner


Kontaktperson på GR:  Åsa Nilsson 

Senast uppdaterad: 2017-08-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund