GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Industrinatten ska inspirera unga till en framtid inom industrin

GR och Teknikcollege, Göteborgsregionen har beviljats finansiering från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att driva projektet Industrinatten. Huvudsyftet är utveckla samverkansformer på regional nivå för att öka ungas intresse för utbildning och arbete inom industrin.

Via det beprövade konceptet Industrinatten, som ägs av Industriellt Utvecklingscentrum (IUC), skapas en givande mötesplats där högstadieelever, föräldrar, skolpersonal, gymnasieelever, nyanlända och unga vuxna möter representanter från regionens teknik- och industriföretag.

Genom att visa på bilder av modern och smart industri förväntas deltagarnas attityder kring möjliga framtidsval inom teknik och industri förändras och könsstereotypa studie- och yrkesval motverkas.

GR är projektägare tillsammans med Teknikcollege Göteborgsregionen och kommer att samverka med lokala Teknikcollege i Göteborg, Stenungsund och Alingsås.

Industrinatten genomförs på en ort inför gymnasievalet 2017 och på tre orter 2018.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius 

Senast uppdaterad: 2017-07-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund