GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur planerar vi för framtidens näringsliv?

Inom ramen för Mistra Urban Futures har GR deltagit i arbetet med en kunskapsöversikt om näringslivets regionala geografi och omvandling. Rapporten har tagits fram i samarbete med Business Region Göteborg (BRG), Västra Götalandsregionen, Sveriges Tekniska institut (SP) och kommunerna Göteborg, Ale, Mölndal och Kungälv.

Kunskapsöversikten beskriver området näringsliv i stadsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten omfattar såväl teoretiska avsnitt kring befintlig forskning och teoribildning som praktiska exempel från de tre svenska storstadsregionerna.

Syftet med rapporten är att identifiera ett antal kunskapsluckor och möjliga vägar framåt för att bättre belysa näringslivsutveckling kopplat till stadsutveckling utifrån hållbar utveckling.

Kunskapsöversikten presenterades på ett frukostmöte i december 2015, och de involverade parterna kommer nu att undersöka möjliga sätt att utveckla kunskap kring frågor som identifieras i rapporten. 

Ett exempel på kunskapsbehov handlar om hur näringslivets omställningsförmåga och omlokalisering påverkas av en orts rumsliga struktur och geografiska läge.  En annan fråga är vilka effekter planering och policy får på näringslivsutveckling.

Näringslivets regionala geografi och omvandling

Senast uppdaterad: 2017-07-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund