GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR Utbildning samarbetar med Europaparlamentet kring EU och skolan

För att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige medverkar GR Utbildning i flera nationella satsningar med bland andra Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet.

EU-minuten – uppmärksammar Europadagen

EU-minuten är en tävling för skolklasser i grundskolan och gymnasiet som genomförs av Universitets- och Högskolerådet (UHR) för att uppmärksamma Europadagen. Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning har tagit fram förberedelseövningar och tips på hur skolor kan uppmärksamma EU-dagen.

Europaparlamentets ambassadörsskolor

GR Utbildning medverkar också i genomförandet av Europaparlamentets satsning på elever i högstadiet samt vid gymnasieskolans praktiska och teoretiska program. Genom ambassadörsskoleprogrammet ska ungdomar ges aktiva kunskaper om EU och europeisk parlamentarisk demokrati. Tanken är att elever och lärare som har slutfört programmet ska veta vilka möjligheter deras europeiska medborgarskap erbjuder samt vara medvetna om Europaparlamentets roll i det europeiska beslutsfattandet.

GRs roll är bland annat att utveckla läromedel för programmet samt att medverka vid genomförandet av seminarier och göra uppföljande besök på skolor inför certifieringsprocessen.

Skolambassadörer för EU

Skolambassadörer för EU är en av de lyckade utbildningssatsningar för lärare som lyftes upp i SOU 2016:10 EU-på hemmaplan, en satsning för att stärka EU-kunskapen för lärare. GR Utbildning har medverkat i utvecklingen och i genomförande av utbildningssatsningen sedan starten 2009.

Genom satsningen skapas även förutsättningar för att arbetet ska vara en del av skolans långsiktiga systematiska kvalitetsarbete med utgångspunkt i skolans styrdokument.

Under 2017 har kopplingen stärkts mellan skolledare och lärare som utsedda till satsningen Skolambassadörer för EU. Bakom utbildningen till skolambassadör för EU står Universitets- och högskolerådet EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet.

Kontaktpersoner på GR:

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2018-03-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund