GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR skräddarsyr kompetensutveckling åt Kungälv

Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att skräddarsy en omfattande kompetensutveckling utifrån Kungälvs fokusområden; digitalt lärande, språkutvecklande arbetssätt, likabehandling, bedömning för lärande och matematik/NO.

Kompetensutvecklingen utgår från Helen Timperleys teorier om att aktivt prova olika metoder och förhållningssätt i undervisningen för att åstadkomma en förändrad praktik för eleverna i klassrummet. Detta sker genom kollegialt lärande där samtliga lärare i Kungälvs 16 grundskolor träffas regelbundet i lärgrupper och samtalar och utvärderar sin undervisning, vilket blir en naturlig del av skolans kvalitetsarbete. Vad fungerar bra? Vad behöver vi förbättra? Vilka metoder leder till effekt och varför?

För ett hållbart lärande krävs ett långsiktigt arbete med tydliga gemensamma mål och visioner, och Kungälv inleder därför ett treårigt samarbete med Pedagogiskt Centrum med start vårterminen 2015.

Förutom kollegialt lärande utifrån kartlagda fokusområden, kommer kompetensutvecklingen att innefatta riktade utbildningsprogram till förstelärare, IKT-och specialpedagoger samt till rektorer, i syfte att höja måluppfyllelsen för eleverna i Kungälv.


Kontaktperson på GR: Sandra Svensson

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-02-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund