GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

En innovationsprocess under ständig utveckling

Nu presenterar GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess, version 1.0. – Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen, den man kallar 1.0.

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare. Målet är att bli en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Innovationsdelen i projektet befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ska idégenerera tillsammans. Idégenereringen kommer utgå ifrån sju utmaningsområden som identifierats under workshops hösten 2017. Utifrån idéerna ska det sedan startas idéutvecklingsprojekt där idéer testas, förfinas och kvalitetssäkras för att slutligen implementeras och bli spridda innovationer.

Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt från och med den 28 februari
Från och med den 28 februari kan aktörer som har intresse av att delta i idéutvecklingsprojekt kring någon av de sju utmaningarna anmäla sitt intresse till AllAgeHub via ett formulär på allagehub.se. Därefter kan idégenerering utifrån utmaningarna samt matchning av aktörer för idéutvecklingsprojekt ta vid.


Kontaktperson:  Carolina Fornell, carolina.fornell@allagehub.se

Senast uppdaterad: 2018-02-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund