GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

94 procent av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan

Under fem veckor i februari-mars svarade ca 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten. Idag presenteras resultaten.

Bland elever i årskurs 2 svarar 96 procent att de tycker det är roligt att läsa sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper dem och att lärarna är snälla mot dem. 94 procent av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna hjälper dem när de behöver. I årskurs 9 och i gymnasiets år 2 tror 90 procent att de klarar kunskapskraven.

Enkäten gick ut till alla 13 kommunernas elever i årskurs 2, samt till elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan/grundsärskolan samt gymnasiets/gymnasiesärskolans år 2 i de kommuner som beställt detta. Kommun som har Skolinspektionens Skolenkät under året har möjlighet att välja bort GR-enkäten under innevarande år, vilket resulterat i färre respondenter i årets enkät.

Svarsfrekvensen för årskurs 2 har återhämtat sig efter föregående års nedgång, och ligger i år på 86,8 procent på regional nivå. Då det inte är samma kommuner gällande de andra målgrupperna som förra året är det vanskligt att jämföra svarsfrekvenser på regional nivå.

Den regiongemensamma elevenkäten har samordnats på GR-nivå sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas per årskurs och skola, kommun, samt regional nivå. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. Det regionala resultatet per årskurs finns tillgängligt på www.grkom.se/u3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, spridningen av de kommunala resultaten ansvarar varje kommun för.


Kontaktperson på GR:  Jenny Sjöstrand

Senast uppdaterad: 2018-04-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund