GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DET HÄR GÖR VI

Inom området Mitt i livet arbetar vi med utveckling, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Begreppet Mitt i livet omfattar flera målgrupper i åldern 18–65 år. GR arbetar med intressebevakning, samverkan och kunskapsutveckling inom funktionshinderområdet, psykisk hälsa, missbruk och beroende, ekonomisk utsatthet och andra sociala frågor.

GR driver flera nätverk inom det sociala välfärdsområdet på uppdrag av medlemskommunerna. Frågor som rör Mitt i livet berör främst två av dessa: Nätverket för IFO-chefer och Nätverket för funktionshinderchefer 

GR ska stärka det kunskapsbaserade arbetet inom det sociala området och vara en mötesplats för nätverksarbete, samverkan, utveckling och nytänkande.

Arbetet bedrivs i olika former som t ex projekt och forskningsstött utvecklingsarbete genom Fou i Väst. GR erbjuder även ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd för kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund