GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Heldagskonferens 2018 kring de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anmälan öppen nu

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna.

 Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården. Riktlinjerna innehåller rekommendationer och prioriteringar på gruppnivå med fokus på utvalda områden t.ex. utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, olika typer av stödinsatser, läkemedelsbehandling samt utbildning av personal med syfte att erbjuda en jämlik vård och omsorg av god kvalitet utifrån begreppet personcentrerad vård.

Målgrupp: Förtroendevalda och chefer i kommuner och i Västra Götalandsregionen.

När? Onsdag den 7 februari kl. 9.30–16.15. Registrering från kl. 09.00.
Var? Scandic Crown i Göteborg.
Hur? Anmälan senast 20 december.

 

Frågor kring anmälan: GRkurskonferens@grkom.se

Senast uppdaterad: 2018-03-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund