GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att göra barnets röst hörd i socialtjänsten

Västernorrlandsmodellen går ut på att fråga barn om deras synpunkter på socialtjänsten. Nu kommer modellen till Göteborgsregionen.

Göteborgs Stad startar nu arbetet med att införa Västernorrlandsmodellen, en uppföljningsmodell som syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen.

Även vissa kranskommuner har visat intresse för att delta i detta utvecklingsarbete.

Modellen går ut på att systematiskt tillfråga barn som fått del av socialtjänstens insatser om deras synpunkter på socialtjänsten. Arbetet utgår från den så kallade Västernorrlandsmodellen, men vissa lokala anpassningar kommer att göras.


Pilotomgång i Göteborgs Stad

Våren 2018 genomförs en pilotomgång då modellen kommer att testas i några olika verksamheter inom Individ och Familjeomsorg i Göteborgs Stad. Därefter är tanken att modellen ska införas i större skala i hela staden.

Under två och ett halvt år ska FoU i Väst/GR bidra med processtöd i planering, praktiskt genomförande, uppföljning samt följeforskning. Man ska bland annat ta fram en kunskapssammanställning om barns delaktighet inom social barn- och ungdomsvård. Detta för att arbetet ska kunna bygga på bästa möjliga vetenskapliga underlag. Barn och socialsekreterare kommer att intervjuas om hur det är att använda modellen, och effekten av modellen kommer att utvärderas.

En viktig del av FoU-uppdraget blir även att ställa samman, återkoppla och sprida kunskap och erfarenheter under arbetets gång samt planera för uppföljning som bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten.


Kontaktpersoner:

Jeanette Olsson, forskare, FoU i Väst/GR

Gun Olsson, processledare, Barn och Unga, IFO, Göteborgs Stad

Senast uppdaterad: 2017-09-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund