GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Kvalitetsarbete och uppföljningar

GRvux samordnar uppföljningar av regionalt samordnade vuxenutbildningar för att se vilka effekter dessa får för eleverna. Utifrån de idéer som beskrivs inom SAM 3.0 arbetar GRvux också med ett sammanhållet kvalitets- och uppföljningssystem.


SAM 3.0 – ett system för gemensamma insikter
SAM 3.0 är ett projekt lett av Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad (Arbvux) och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med Skolverket som en aktiv följare. Projektet syftar till att kartlägga möjligheten till ett sammanhållet uppföljningssytem med eleven i centrum och att identifiera grunderna för en god resultatkultur. Projekttiden var mellan september 2014 och juni 2016.


Samarbete med Malmö och Stockholms stad
Ett samarbete med Malmö och Stockholm stad kring uppföljning av effekterna av yrkesutbildningar för vuxna, startade under 2016 och har hittills resulterat i en rapport. Samarbetet fortsätter under 2017.


Kontaktperson på GR:
 Martin Johansson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund