GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Elevuppföljning ELIN och KAA

ELIN är Göteborgsregionens gemensamma elevinformationssystem. Syftet är dels att utgöra ett underlag för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor, dels att kunna ta fram underlag för att regionalt kunna följa upp GR:s samverkansavtal. Det ska även fungera som ett stöd i kommunernas arbete med att uppfylla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).


ELIN och KAA
Systemet har en tillhörande modul för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som är utformad för att underlätta kommunernas rapporteringsskyldighet. Registreringar i modulen läser automatiskt in uppgifter i den SCB-fil som kommunerna är ålagda att skicka in till Skolverket två gånger per år. Modulen fungerar också som ett verktyg för KAA-handläggarna genom att det kontinuerliga uppföljningsarbetet kan registreras. Systemet ersätter och kompletterar det gamla systemet GRUUS.


Så fungerar ELIN
Gymnasieskolor inom Göteborgsregionen rapporterar till ELIN. Systemet hämtar och lämnar elevinformation från såväl skolornas egna elevadministrativa system, antagningssystemet Indra2 och KAA som nationellt befolkningsregister och nationell betygsdatabas. För att underlätta rapporteringen rekommenderas automatiska överföringar från de egna systemen. Användare är i första hand gymnasieekonomer och gymnasieskolans administratörer.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund