GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Digitalisering

GR Läromedel erbjuder processinriktade insatser kring lärmiljöer och digitalisering där utforskande, kreativitet, inflytande, delaktighet och kollegialt lärande är i fokus. Allt utifrån ett barn- och elevperspektiv.

Den 1 juli 2018 träder förändringarna kring digitalisering i läroplanerna i kraft. Många huvudmän har dock valt att redan nu påbörja implementeringen i undervisningen. Enligt Skolverket finns det fyra aspekter av digital kompetens: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

GR Läromedel erbjuder alltifrån kortare inspirationspass till längre processtöd för förskola–skola, där vi tillsammans arbetar med hur vi kan stärka barn- och elevers källkritiska förmågor, problemlösning samt omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt och med användning av digital teknik.

 

Future Classroom Lab Regional Network (FCL Regio)
Future Classroom Lab Regional Network, eller FCL-regio är ett EU-finansierat project inom Erasmus+ som syftar till att dels ta fram rekommendationer till beslutsfattare och skolledare i hur digitala verktyg kan användas för att öka lärandet i skolan, samt producera pedagogiska filmer för att visa på innovativa sätt att använda digitala verktyg i undervisningen. Filmerna kommer att spridas till beslutsfattare och lärare i hela Europa.

 

Koll på nätet
I samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd har Pedagogiskt Centrum tagit fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. Verktyget riktar sig till alla elever på högstadiet och gymnasiet, men är särskilt framtaget för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), då det visat sig att denna målgrupp är mer utsatta på nätet än barn och unga utan NPF.Kontakt Läromedel:
Malin Johansson
Henrik Krantz


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund