GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Medie- och informationskunnighet (MIK)

GR Läromedel erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK) i förskola–skola.

Vi är här och nu i en omvärld där digitaliseringen expanderar, tekniker moderniseras, virtuella världar växer och sammanlänkar eller utmanar de fysiska lärmiljöerna.

Vad är MIK?
Enligt Statens medieråd handlar MIK om förmågorna att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. MIK handlar också om att förstå mediers roll i samhället och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. UNESCO lyfter skolans roll i arbetet genom att mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen.

GR Läromedel skapar processtöd för förskola–skola kring bland annat källkritik, yttrandefrihet, att värdera-, analysera- och kritiskt granska information samt skapa förståelse för mediernas roll i vår omvärld. Vi synliggör även hur MIK och pedagogisk dokumentation kan samspela.

Kontakt:  Malin Johansson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund