GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på regional struktur

Folder Uthållig tillväxt

Förbundsstyrelsen beslutade 11 juni 2013 att anta mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxtPDF, som är en uppdatering av Uthållig tillväxtPDF vilket antogs av GRs förbundsstyrelse 2006. Det är också resultatet av ett brett politiskt samarbete i form av ett antal rådslag i kommunfullmäktigeförsamlingarna i GRs medlemskommuner under hösten och vintern 2012/2013.


Syftet med mål- och strategidokument är att lägga en stabil grund för vårt gemensamma arbete inom GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar.

Strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen:

  • Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger
  • Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen
  • Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter
  • Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik

Dokumentet beskriver i ett avslutande avsnitt på hur vi inom GR vill arbeta vidare inom dessa områden för att stärka samverkan och samarbete för att nå målen.Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund