GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Plug In 2.0: Deltagarenkäter och fallstudier

Plug In är Sveriges största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. Under projektets första tre år startades 80 projektverkstäder i 40 svenska kommuner, där varje verkstad prövade nya metoder för att motverka studieavbrott. Över 7 800 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier – eller varit i riskzonen för att göra det – deltog under dessa år. I september 2015 startade en fortsättning av projektet: Plug In 2.0. Den här gången kommer omkring 65 verkstäder att delta runt om i landet.

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag av SKL att genomföra enkäter med projektets deltagande ungdomar, som en del av en bredare extern utvärdering av projektet som ska göras framöver. Enkäterna syftar till att undersöka om ungdomarnas upplevelser av sin situation vid avslutat deltagande i Plug In har förändrats jämfört med när de påbörjade sitt deltagande. Resultaten – och hur de eventuellt varierar mellan projektets olika delmålgrupper och verkstadstyper – kommer att utgöra ett slags effektmått på verkstädernas insatser.

Deltagarenkäterna kommer att genomföras löpande fram till och med våren 2017, utifrån de enskilda verkstädernas upplägg. En resultatsammanställning kommer att göras hösten 2017. Plug In-projektet i sin helhet pågår fram till mars 2018.

Plug In 2.0 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner. Projektet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med GR och ytterligare sju regioner.

FoU i Väst/GR genomför även fallstudier av två verkstäder inom projektet.

  1. Här kan du läsa mer om Plug In-projektetlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner på GR

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Anna Melke
0739-97 53 44

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund