GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vilka röster hörs?

Välkommen till ett seminarium den 10 mars om funktionshinderrörelsens villkor för inflytande!

Under 2016 har det pågått ett forskningsprojekt om hur funktionshinderrörelsen i Västra Götaland upplever sina förutsättningar för intressepolitisk påverkan gentemot Västra Götalandsregionens politiker och tjänstepersoner.

Det finns en stor variation av organisationer som på olika sätt försöker påverka beslutsfattare. Idag finns fasta former för invånardialog med delar av funktionshinderrörelsen, men där finns få ungdomar eller personer med utländsk bakgrund representerade. Vems är ansvaret för att alla perspektiv blir synliggjorda i de demokratiska beslutsprocesserna?

Forskaren Julia Bahner presenterar resultat från rapporten, som kan vara av intresse för brukarorganisationer samt för politiker och tjänstepersoner i regionala såväl som kommunala förvaltningar som möter invånare.

Efter presentationen kommer ett panelsamtal med företrädare från funktionshinderrörelsen diskutera rapportens resultat med fokus på hur de demokratiska processerna kan utvecklas så att fler inkluderas och blir delaktiga.


Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund