GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Varför söker äldre bistånd första gången?

Nu genomförs en FoU-studie kring äldres behov och utbud av förebyggande och hälsofrämjande arbete i GR-kommunerna.

Studien har initierats av GR-nätverket för äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer i syfte att öka kunskaperna om och hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer med äldres faktiska behov.

Ett effektivt förebyggande och hälsofrämjande arbete skapar bättre förutsättningar för äldre personer att bibehålla sin hälsa och självständighet och ses av nätverket som ett verktyg att möta kommande demografiska utmaningar i regionen.

–Det är viktigt att öka kunskapen kring det förebyggande arbetet så vi vet att det är rätt satsningar vi gör. Att kartlägga varför äldre söker bistånd första gången är ett sätt att ta reda på om utbudet stämmer med behoven, säger Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg Ale och representant i GR:s nätverk för äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer.

Studien inleds under hösten och beräknas vara klar våren 2016.

Framöver kommer nyckelpersoner som arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre i medlemskommunerna samlas med GR som arena. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling och regionalt lärande inom området.


Förebyggande och hälsofrämjande arbete – prioriterat område

Nätverket för äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer har tagit fram en långsiktig handlingsplan för sitt arbete under åren 2015–2020.

– I handlingsplanen har vi kommit överens om fem områden som vi bedömer som extra viktiga att fokusera på och ett av de prioriterade områdena för 2015 är förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på kopplingen till forskning, säger Ann-Sofie.


Ladda ner handlingsplanen


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund