GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?

FoU i Väst/GR ska genomföra en studie för att öka kunskapen om nyanlända barn som riskerar att fara illa.

Inom socialtjänsten har antalet anmälningar och ansökningar som rör barn i nyanlända familjer ökat på senare tid. En av anledningarna är att det har kommit ett stort antal nyanlända familjer till kommunerna.

Individ- och familjeomsorgscheferna i GR upplever att de saknar en samlad bild av situationen för barnen i de nyanlända familjerna och att de inte har tillräckligt med kunskap om hur de på bästa sätt kan möta barnens och familjernas behov. De har därför tagit initiativ till en FoU-studie som syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att utveckla socialtjänstens arbetssätt och insatser när det handlar om nyanlända barn och deras familjer.

Ett tänkbart resultat av studien är att kompetensinsatser utformas som kan riktas till kommuner i Göteborgsregionen men kanske även till övriga delar av länet.

Länsstyrelsen finansierar projektet med hjälp av så kallade §37-medel. Studien ska vara klar i slutet av februari 2018.

 

Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2017-09-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund