GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad skulle ett utvecklings- och innovationscenter kunna innehålla?

Den 23 september och 1 oktoberarrangerade GR i samarbete med Vision Bo Äldre i Göteborgs Stad två workshops för att skapa en gemensam vision av vad ett framtida utvecklings- och innovationscenter för boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik skulle kunna vara.

Elva GR-kommuner och ytterligare elva aktörer inom akademi, offentlig sektor, pensionärsorganisationer och näringsliv planerar tillsammans med GR för ett utvecklings- och innovationscenter i Göteborg kring boendemiljö, tillgänglighet och välfärdsteknologi.

Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, GR, projektassistent för förstudien, vägledde deltagarna genom idégenereringsprocessen i workshopparna utifrån följande frågeställning: Om det finns ett utvecklings- och innovationscenter för boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik, vad ska det då innehålla för verksamhet?

Sammanfattningsvis kom deltagarna fram till att den övergripande visionen för centret är att det ska bli ett nationellt ledande utvecklings- och innovationscenter för boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik. I miljön ska det finnas möjlighet att prova olika tekniska hjälpmedel men också få information om tillgänglighetslösningar vad gäller utformning av bostäder och utemiljöer. Centret ska vara en mötesplats där exempelvis forskare, företag, kommunanställda, brukare och anhöriga tillsammans kan arbeta för att hitta lösningar på problem. Det kan handla om att utveckla nya produkter, processer och tjänster men också att sprida redan befintliga lösningar eller anpassa dem till ett nytt sammanhang.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund