GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad kan man lära av projekt Gôrbra för äldre?

Nu är utvärderingen av detta försöksprojekt om äldres boende klar.

Gôrbra för äldre var en försöksverksamhet som pågick i projektform under 2011 och 2012 i Göteborg. Syftet var att förbättra förutsättningarna för äldre att bo kvar hemma genom att stimulera till samverkan kring ökad tillgänglighet, användning av teknikstöd samt gemenskap. Inom ramen för ett antal delprojekt gjordes undersökningar, utbildningar, bomässor, workshops, testningar av larm, skapande av provbadrum, installation av dörröppnare med mera.

Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR utvärderade projektet. Hennes utvärdering visar bland annat att Gôrbra för äldre skapade förändringar på många olika nivåer, på en övergripande planeringsnivå och en konkret praktisk nivå med fysiska förändringar av boendemiljöer. Införandet av nya kunskaper från tillgänglighetskonsulter, arkitekter, designers, bostadsanpassningshandläggare och äldreomsorgen bidrog till nya perspektiv, vilket användes i framtagningen av nya koncept. Kunskaper från äldre personer bidrog också till lärdomar.

Utvärderingen innehåller även en ekonomisk analys av vilka samhällsekonomiska vinster som kan uppstå om tillgänglighetsåtgärder görs som främjar kvarboende. Det är främst kommunen som tjänar på detta, men även sjukvården och fastighetsägarna kan minska sina kostnader om åtgärderna leder till färre fallolyckor respektive färre omflyttningar.

Projektet delfinansierades av regeringsprogrammet Teknik för äldre II (Hjälpmedelsinstitutet).

Här hittar du utvärderingen samt en broschyr om projektet.

Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund