GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering av Fokus Framtid

Ett lyckat projekt som ska förkorta tiden till fortsatt utbildning eller arbete för personer med svenska som andraspråk.

Sfi och Meritportföljen - Fokus Framtid

Syftet med Fokus Framtid har varit att utveckla ett koncept, Meritportföljen, som i kombination med sfi (svenska för invandrare) ska förkorta tiden till fortsatt utbildning eller arbete för personer med svenska som andraspråk. Kunskapen om metoden ska även spridas till andra folkhögskolor i Västra Götalandsregionen.

Fokus Framtid drevs av Göteborgs folkhögskola från den 1 december 2012 till och med den 31 mars 2014 med regionutvecklingsstöd från Västra Götalandsregionen och statliga folkbildningsmedel.

Samverkansparter är arbetsförmedlingen, stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs Stad och Validering Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snabbare språkutveckling

Sammanfattningsvis visar den här utvärderingen att metoden med att kombinera Meritportföljen med sfi på lägst C-nivå har varit lyckad.

Utvärderingen pekar bland annat på att metoden gett deltagarna en möjlighet att lära sig svenska utifrån svensk arbetsmarknad vilket ökade motivationen till språkinlärning. Effekter på deltagarna som framkom under intervjuerna var att motivationen stärktes och att deltagarna fick en snabbare språkutveckling men även högre kommunikationsnivå, bättre självförtroende, en högre medvetenhet om hur svensk arbetsmarknad fungerar och en ökad insikt om sina egna möjligheter på arbetsmarknaden.

Ladda ner rapporten:

Fler resultat från utvärderingen av Fokus Framtid

  • Samtliga fem deltagare som intervjuades i samband med utvärderingen hade en tydlig plan med sina studier för att nå ett framtida yrke efter avklarad sfi. Av 22 deltagare gick 91 procent vidare till anställning eller vidare studier. Av de 77 procent som gick vidare till studier påbörjade 36 procent en högre nivå av svenskastudier.

  • Projektägare, projektledare, styrgruppsrepresentanter och studie- och yrkesvägledare beskrev målgruppen för projektet som kortutbildade (utan gymnasiekompetens) personer som inte klarat sfi och som hade lite arbetslivserfarenhet. Man efterlyser långsiktiga insatser för projektets målgrupp med en ökad samordning mellan stat och kommun där roller och ansvarsfördelning tydliggörs.

  • Deltagarna själva beskriver de svårigheter det medför att lära sig ett nytt språk när man har en kort utbildningsbakgrund. De beskriver ett moment 22 som ger dem ett lågt självförtroende med avbrott från sfi på grund av svag språkutveckling och med efterföljande sysslolösa perioder hemma för att sedan gå in på en ny sfi-kurs med nya avbrott på grund av svag språkutveckling. De intervjuade menade att de som kortutbildade behöver längre tid än två år för att lära sig svenska.

  • Resultatet har implementerats i Göteborgs folkhögskolas ordinarie kursutbud och spridning och fortbildning av metoden kommer att fortgå.

  • Utvärderingen visar att det finns ett strukturellt problem för målgruppen kortutbildade som avbryter sin sfi. Projektet har inte haft några ambitioner att påverka förutsättningarna för målgruppen på ett mer strukturellt plan. Men utvärderingen visar att det finns ett stort behov av att föra upp frågan om hur kortutbildade personer som inte klarar den reguljära sfi:n ska kunna tillgodogöra sig det svenska språket och integreras i det svenska samhället.

Sfi i kombination med Meritportföljen

Projektet har kombinerat sfi på lägst C-nivå med Meritportföljen. Meritportföljen är en meritsamling i form av portfoliemetodiken. Metoden syftar till att utveckla förståelse för och insikt om de enskilda deltagarnas kompetens samtidigt som deltagarna får kunskap om svensk arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter och de kompetenser som efterfrågas i arbetslivet.

Meritportföljen innehåller moduler kring handlingsplan, livslångt lärande, generella kompetenser, arbetsmarknad, utbildningar, kommunikation och att söka jobb. I projektet integreras Meritportföljen med sfi-kurser för att öka språkinlärningen. I metoden ingår ett arbetsplatsförlagt lärande som ska genomföras i den bransch som deltagarna har jobbat eller vill jobba i. I Meritportföljen ingår också att översätta och bedöma betyg och validering av arbetslivserfarenhet liksom att skriva handlingsplan och CV. Deltagarna studerar sfi 15 timmar i veckan och Meritportfölj 15 timmar i veckan.

Sfi-undervisningen har anpassats till att deltagarna är kortutbildade genom att texterna är lättlästa och grupperna delas in utifrån språklig och muntlig nivå. Undervisningen på folkhögskolan har varit heltidsstudier där även andra ämnen än sfi har ingått. Detta har medfört att deltagarna har övat svenska även under andra aktiviteter såsom hälsa, hantverk, demokratitid och studiebesök.

Senast uppdaterad: 2014-04-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund