GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ungdomsundersökningen Lupp genomförs i höst

Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska genomföras i nio av Göteborgsregionens kommuner. FoU i Väst/GR bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Bild: Mostphotos.

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som genomförs för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Varför är Lupp en viktig undersökning?
För att kunna stärka det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning behövs aktuell kunskap om ungas åsikter, vanor, hälsa och erfarenheter.

– Lupp stärker kommunernas möjligheter att jobba med barns och ungdomars rättigheter, vilket ju är extra aktuellt med tanke på regeringens förslag att gör FN:s barnkonvention till svensk lag, säger Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och regional samordnare av Lupp 2017.

Vad ska resultaten bidra till?
Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2018. En styrka med undersökningen är att resultaten kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i kommunens verksamheter, över förvaltningsgränser. Detta stärker förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete i kommunen. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker.

Läs mer

Kontakt Åsa BF Nilsson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund