GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tillgänglighetsinventering av bostäder - vilka verktyg finns?

Nu kan du kostnadsfritt ladda ner den här katalogen!

Behovet av att förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet är stort och förväntas bli större eftersom andelen äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt.

Boverket ska inom ramen för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 stötta kommunerna i att genomföra tillgänglighetsinventeringar. 2011 hade endast 60 av 290 kommuner genomfört någon typ av tillgänglighetsinventering.

Det har inte funnits någon samlad information om vilka verktyg som finns för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer. Inom ramen för regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar gav därför Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag till FoU i Väst/GR att samla in kunskap om och beskriva sådana verktyg. Denna katalog är resultatet av det arbetet.

Katalogen innehåller förutom beskrivningar av 17 olika verktyg även information om lagstiftning och forskning inom tillgänglighetsområdet. Dessutom ges generella råd och tips att tänka på före, under och efter inventeringsarbetet. Förhoppningsvis kan denna katalog underlätta valet av verktyg samt bidra till att fler och bättre inventeringar och åtgärder genomförs.

» Ladda nerPDF

» BeställPDF

tillganglighet tillganglighetskatalog inventering

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund