GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun

FoU i Väst/GR ska ta fram underlag som kan ligga till grund för diskussion om det framtida stödet till barn och unga i kommunen.

Lerums kommun ser över hur främjande och förebyggande insatser till barn, unga och föräldrar ska se ut i framtiden. Som ett led i detta har FoU i Väst/GR fått i uppdrag att utvärdera familjecentralen i Gråbo. Utvärderingen ska bland annat belysa hur den befintliga familjecentralen i Gråbo når ut, hur familjecentralen och andra aktörer i Lerum samverkar och hur arbetsgången ser ut när man upptäcker att en familj behöver stöd.

Andra frågor som studien berör är vilket stöd som skola, elevhälsovård, socialtjänst, fritid samt barn- och ungdomsmottagning erbjuder. Hur uppfattar man att det fungerar? Vilka samordningsrutiner finns kring barn och ungdomar som behöver stöd?

Studien genomförs under 2017 av Therese Wissö och Ing-Marie Johansson som båda är forskare i socialt arbete.

 

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-03-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund