GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Strategiska regionala utvecklingsfrågor för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer

Fem fokusfrågor pekas ut i ny handlingsplan: välfärdsteknologi, personal- & kompetensförsörjning, förebyggande & hälsofrämjande arbete, innovation samt omvärldsbevakning.

GR:s nätverk för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer har antagit en handlingsplan med syfte, arbetsformer och prioriterade frågor för perioden 2015–2020. Här konstateras att nätverket ska vara en gemensam arena för att driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg.

Nätverket har enats kring följande fokusfrågor:

  • Välfärdsteknologi
  • Personal- och kompetensförsörjning
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Innovation
  • Omvärldsbevakning

– I nätverket har vi lagt tid på att fokusera på vilka frågor som är strategiskt viktiga för att möta den demografiska förändringen och samtidigt utveckla verksamheten. Kommunerna tillsammans kan lära av varandra och gemensamt driva frågor, vilket blir en värdefull kraft för att ge medborgarna moderna och professionella tjänster, säger Karin Magnusson, planeringsledare på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad som deltar i nätverket sedan några år tillbaka och har varit med och tagit fram handlingsplanen.

Även om planen är långsiktig har nätverket redan nu beslutat att gå vidare med två aktiviteter i höst:

  • FoU i Väst/GR får i uppdrag att starta ett nätverk för nyckelpersoner som arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre i medlemskommunerna. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling och regionalt lärande inom området.
  • Nätverket har initierat en FoU-studie med syfte att öka kunskaperna om/hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer med äldres faktiska behov. Studien pågår till våren 2016. Ett effektivt förebyggande arbete och hälsofrämjande arbete skapar bättre förutsättningar för äldre personer att bibehålla sin hälsa och självständighet och ses av nätverket som ett verktyg att möta kommande demografiska utmaningar i regionen.

Ladda ner


Kontaktperson på GR:Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2015-06-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund