GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Stöd till föräldrar med funktionsnedsatta barn

Rapporten Riktat föräldrastöd bygger på en aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Den här rapporten summerar resultat och erfarenheter från ett treårigt projekt om riktat stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning (RiFS). Projektet har genomförts av forskare vid Göteborgs universitet under åren 2011–2013 i samarbete med Göteborgs Stad, Tjörns och Kungälvs kommuner, brukarorganisationer (Autism- och Aspergerföreningen, RBU och FUB), FoU i Väst/GR, Ågrenska, Bräcke Diakoni och Västra Götalandsregionen med medel ifrån Statens folkhälsoinstitut.

I RiFS-projektets första fas genomfördes en kartläggning av hur dagens stöd motsvarar familjernas behov. En sådan kartläggning bedömdes vara avgörande för att kunna föra en diskussion om vad som behöver förändras och hur ett förändringsarbete kan inledas. Fas två inleddes med att de sammanställda resultaten återrapporterades till de verksamheter som deltagit. Därefter startades fem utvecklingsprojekt med syfte att förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

De medverkande i dessa utvecklingsprojekt fick handledning av forskarna under ett års tid. Under projekttiden har även två verksamheter som på var sitt sätt arbetar specifikt med att stödja föräldrar till barn med funktionsnedsättning studerats. Verksamheterna var; Ågrenska som arbetar med familjevistelser där familjer med barn med liknande sällsynta diagnoser från hela landet kommer och får träffa varandra och experter under en veckas tid och Bräcke Diakoni som i samarbete med Riksgymnasiet i Angered arbetar med att stödja elever med rörelsehinder och deras föräldrar under gymnasietiden.

Den här rapporten ger dels en översikt över den samlade forskning och kunskap som finns kring livssituationen för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och dels rapporteras specifika resultat från RiFS-projektets delstudier.


Läs vad Folkhälsomyndigheten skriver om det här projektet:


Senast uppdaterad: 2014-05-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund