GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Stöd till brottsoffer

En regional sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014.

oppna jamforelser regional sammanstallning stod till brottsoffer

Frågor kring barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående har under året aktualiserats ytterligare genom Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter kring våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även Socialstyrelsens vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga frågalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lyfter dessa frågor. Här pekas på behovet av att kartlägga och utreda barns våldsutsatthet samt att en strukturerad bedömning av riskutsatthet och behov av insatser görs. Även frågan om kompetensutveckling av personal i syfte att öka förutsättningarna för att upptäcka våld tas upp.


Regional sammanställning i Göteborgsregionen

Dessa och andra frågor blir också belysta i den här regionala sammanställningen av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 – Stöd till brottsoffer. Här väcks frågor kring hur stödet till brottsoffer ser ut i kommunerna. Erbjuds stödsamtal till den som drabbats av våld av någon närstående? Omfattas barn som bevittnat våldet? I vilken utsträckning samverkar man inom socialtjänsten och tillsammans med andra aktörer för att samhällsstödet ska kunna svara mot individens behov så väl som möjligt? Följs resultaten upp? Får handläggarna kompetensutveckling? Hur arbetar man i grannkommunerna? På vilket sätt skiljer sig arbetet i Göteborgsregionen mot det i Stockholmsregionen och landet i övrigt?

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR samt underlätta jämförelser med andra kommuner i regionen. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete rörande stödet till brottsoffer.

– Både Öppna jämförelser och Socialstyrelsens allmänna råd och vägledning pekar på många viktiga frågor. Jag tänker inte minst på att det är angeläget att lyfta fram både vikten av att använda standardiserade metoder för att ta reda på om våld föreligger och i vilken omfattning, samt att även på gruppnivå följa upp de insatser som görs, säger Ulf Axberg som är forskare vid FoU i Väst/GR.


Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som Socialstyrelsen tar fram och som syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.


Ladda ner


Fler regionala sammanställningar av Öppna jämförelser

Du hittar samtliga regionala sammanställningar som FoU i Väst/GR har gjort här.


Senast uppdaterad: 2014-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund