GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

SSPF i Göteborg och Mölndal: fokus på ungdomar i riskzon

Inför en stor och intresserad publik presenterades idag en utvärdering av SSPF, som är en modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller drogmissbruk.

SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Modellen har funnits i Göteborgs stadsdelar och Mölndal sedan 2007, och trots att SSPF bär ett stort ansvar för hur verksamheterna i samverkan ska organisera sitt gemensamma arbete finns det inga tidigare utvärderingar av modellen.

Men vid en heldagskonferens arrangerad av Social resursförvaltning i Göteborgs Stad presenterades idag en utvärdering som genomförts av FoU i Väst/GR. Konferensens syfte var att sprida utvärderingens resultat – och inte minst låta berörda parter gemensamt diskutera hur SSPF kan och bör utvecklas för att samhället på bästa sätt ska kunna hindra att ungdomar hamnar i missbruk och/eller inleder ett kriminellt liv.

Konferensen inleddes av Mikael Ivarsson, förvaltningsdirektör vid social resursförvaltning och Carina Persson, biträdande regionpolischef, som båda välkomnade dagens möjlighet att diskutera hur SSPF kan utvecklas framåt.


Utvärderingens fokus: hur har SSPF implementerats?

Därefter presenterade Russell Turner från FoU i Väst/GR, huvudförfattare för rapporten, utvärderingen och de viktigaste resultaten. De övergripande frågor som besvaras i utvärderingen är i vilken utsträckning SSPF-modellen har implementerats och vilka faktorer och förutsättningar som har bidragit till eller förhindrat att SSPF har realiserats i praktiken.

Utvärderingen visar att grundstrukturen för SSPF-samverkan finns på plats men förutsättningarna för ett gott arbete och konkreta resultat för målgruppen varierar mellan stadsdelarna. I flera stadsdelar kvarstår en hel del arbete med själva implementeringen av SSPF-modellen – det vill säga innan det finns anledning att vända blicken mot eventuella resultat för berörda ungdomar. I några stadsdelar har man dock kommit betydligt längre i sina insatser för både enskilda ungdomar och grupper av ungdomar. Här finns goda exempel för andra att hämta inspiration från. Det är viktigt att samhällets stöd fungerar i hela staden, i alla kommuner, oavsett var ungdomen bor.

Föredragningen följdes av en längre frågestund och diskussion med fokus på utvecklingsområden.


Målgrupp för utvärderingsrapporten

Rapporten riktar sig främst till personer som arbetar inom ramen för SSPF eller liknande samverkansformer kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller missbruk. Detta gäller både personer som arbetar operativt med ungdomar, personer med en chefs- eller strategisk roll och personer som ansvarar för att utforma samverkansstrukturer. Rapporten kan också vara av intresse för andra yrkesverksamma, även utanför SSPF-samverkan, som möter ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller drogmissbruk.


Förslag och rekommendationer

I rapportens sista kapitel ges ett antal förslag specifikt riktade till Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, SSPF-processledarna respektive SSPF-koordinatorerna.


Ladda ner


Rapportens författare

Russell Turner är utvärderare och beteendevetare med inriktning mot psykologi vid FoU i Väst/GR. Han har mångårig erfarenhet av att utvärdera insatser för bland annat drogmissbruk, kriminalitet och unga i riskzon för problematiskt beteende.

Åsa Nilsson är utredare vid FoU i Väst/GR där hon arbetar brett med undersökningar och analyser inom det sociala området.

Nina Jidetoft arbetar som polis i Göteborg. Hon har tillfälligt varit utlånad till FoU i Väst/GR för att delta i utvärderingsarbetet gällande SSPF. Hon har utöver polisexamen en bakgrund som statsvetare med mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom både privat och offentlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 2015-06-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund