GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Socialt ansvarsfull upphandling

GR har beviljats projektpengar från VGR för att bidra till att regionen uppnår de mål som är satta i tillväxtprogrammet VG2020. Projektet syftar till att öka kunskapen inom GR-kommunerna om social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap.

I projektet ska kommunerna ges möjlighet till kompetensutveckling inom främst:

Socialt ansvarsfull upphandling

Att i upphandling ställa sociala krav vad gäller sysselsättningsfrämjande aktiviter är en företeelse som är relativt ny i Sverige. Möjligheterna finns reglerande i LOU, Lagen om offentlig upphandling, och ännu tydligare incitament för detta finns i EU-direktiv som ska införlivas i svensk lagstiftning från och med våren 2016.

Idéburet offentligt partnerskap – IOP

IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är en ganska ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Ett IOP-avtal är en samverkansmodell som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt, till exempel genom att erbjuda arbetsträning och anställningar för personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att fler kommuner i regionen ska arbeta med social hänsyn vid upphandling och IOP. Förutom föreläsningar kommer det att erbjudas kommunövergripande workshops och möjlighet till lokalanpassat stöd.

De GR-kommuner som är intresserad och vill delta kan kontakta Ulrica Furby, tel 0766-45 33 13, för mer information.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund