GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Slutrapport om kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

FoU i Väst/GR har utvärderat ett pilotprojekt som syftar till att pröva olika modeller för en kompetensmäklarfunktion. Mäklarfunktionen är kopplad till kompetensplattformen, som är en regional samverkansstruktur med målet att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbud av kompetens genom strategisk utbildningsplanering.

Inom Fyrbodals kommunalförbund har man valt att arbeta med lokala, kommunbaserade kompetensplattformar och kompetensråd. I kompetensråden möts aktörer med relevans för kompetensförsörjningsfrågan för att utbyta kunskap och samordna sina resurser. De aktörer som är representerade är företag, näringslivsorganisationer, utbildningsanordnare, kommunledning, arbetsförmedling, försäkringskassa samt fackförbund. Man har i kompetensråden sett ett behov av att inrätta lokala mäklarfunktioner vars uppgift blir att knyta samman komptensrådens diskussioner och bidra till att idéer och initiativ konkretiseras och omsätts i handling.

Pilotprojektet har testat mäklarfunktioner i sex av Fyrbodals fjorton kommuner för att identifiera framgångsfaktorer och hinder i mäklararbetet och hitta fungerande arbetsformer i de lokala kompetensplattformarna.

 

Ladda ner

  1. Kompetensmäklarfunktioner i FyrbodalPDF
    Slutrapport, följeforskningsuppdrag av pilotprojektet


Senast uppdaterad: 2016-01-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund