GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2012

En ny rapport

Är äldre som har hemtjänst eller bor i särskilda boenden nöjda med omsorgen? Tycker äldre med hemtjänst att personalen har tillräcklig med tid för att utföra sitt arbete? Vad tycker äldre på särskilda boenden om maten? Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre, ett samarbete mellan Socialstyrelsen och SKL på uppdrag av regeringen.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser mellan kommuner som syftar till att ge insyn, jämföra resultat och leda till förbättrad kvalitet i offentligt finansierade verksamheter.

Denna rapport är en regional sammanställning av den nationella rapporten och visar på GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser. Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för GR-kommunerna mer lättillgängliga och överskådliga i jämförelse med den nationella rapporten. En regional sammanställning underlättar jämförelser med närliggande kommuner samtidigt som denna rapport också visar vad indikatorerna i Öppna jämförelser baseras på och diskuterar användbarheten av Öppna jämförelser inom äldreomsorgen.


Vill du använda diagrammen från rapporten i lokalt arbete med Öppa jämförelser?
Alla diagram finns i denna presentation, använd dem gärna:

Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund