GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

En regional rapport som handlar om stöd till personer med funktionsnedsättning. 

oppna_jamforelser_goteborgsregionen_funktionsnedsattning

Hur ser samordningen ut i din kommun mellan olika verksamhetsområden som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning? Hur bedrivs arbetet med att stärka brukarinflytandet inom LSS och socialpsykiatrin? Hur arbetar man i grannkommunerna? Hur ser handläggarnas kompetens ut i GR jämfört med i övriga storstadsregioner? I vilken grad har personer med funktionshinder kunnat gå vidare från en sysselsättningsinsats till ett arbete? Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser 2014 – Stöd till personer med funktionsnedsättning.

– Resultaten kring självbestämmande och integritet är särskilt intressanta utifrån den nationella satsningen på evidensbaserad praktik inom funktionsnedsättningsområdet. Det är också intressant att se hur Göteborgsregionens kommuner faller ut i relation till landet i övrigt när det gäller brukarinflytandet, reflekterar Ann Karlsson som är planeringsledare vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Hon berättar att många kommuner har initierat ett långsiktigt utvecklingsarbete kring bland annat förstärkt brukarmedverkan.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys och utvärdering. Jämförelserna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.


Underlätta utbyte och lärande

Denna rapport är en regional sammanställning av GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser 2014 inom stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten avser i flertalet fall de förhållanden som rådde i november 2013.

Syftet med en regional sammanställning är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete rörande stödet till personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2014-11-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund