GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Två nya rapporter som rör missbruks- och beroendevård samt social barn- och ungdomsvård.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som syftar till förbättrad kvalitet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys och utvärdering. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Missbruks- och beroendevård

Denna rapport är en regional sammanställning av GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. Finns det rutiner för samordning med andra verksamheter? Erbjuder kommunerna stöd till närstående?

Har kommunen undersökt enskildas uppfattning av verksamheten och använt resultaten till verksamhetsutveckling? Dessa och liknande frågor undersöks för att visa på kommunernas förutsättningar för god kvalitet i missbruks- och beroendevården.

Ladda ner rapporten om missbruks- och beroendevård härPDF.

Social barn- och ungdomsvård

Har din kommun en socialjoursverksamhet dygnet runt? Vilka verksamheter har kommunens barn- och ungdomsvård rutiner för samordning med? Vilka kommuner har BBIC-licens? Dessa och fler frågor undersöks i Öppna jämförelser, social barn- och ungdomsvård 2013.

Denna rapport är en regional sammanställning över GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser inom den sociala barn- och ungdomsvården 2013. Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Ladda ner rapporten om social barn- och ungdomsvård härPDF.

Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund