GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Samhällsorientering för nyanlända i Göteborgsregionen

En utvärderingsrapport.

Kommunerna ansvarar för planering och genomförande av samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet genom att ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Det här är den tredje utvärderingen av den numera kommungemensamma samhällsorientering som ges på modersmålet till nyanlända vid Enheten för samhällsorientering (ESO) i Göteborgs Stad.

Utvärderingen visar att deltagarna till största delen är mycket nöjda med samhällsorienteringen och de upplever sig ha nytta av den. Samhällsinformatörerna som arbetar vid ESO ser en tydlig utveckling med stabilare organisation, bättre arbetsmaterial och satsning på kompetensutveckling.

Utvecklingsområden
I utvärderingsrapporten identifieras ett antal utvecklingsområden. Det handlar bland annat om behovet av tydlighet gentemot deltagarna angående kurslitteraturen och uppföljning av tidigare deltagare som ett led i att bedöma nyttan av samhällsinformationen. I relation till samhällsinformatörerna behövs fortsatt metodutveckling och handledning.

Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen är under uppbyggnad och fungerar ännu inte optimalt. Det finns också ett behov av att utveckla samverkan med arbetsförmedlingen, SFI och kranskommunerna.

Ladda ner rapportenPDF

Senast uppdaterad: 2014-02-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund