GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Regeringen satsar för ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Regeringen har idag utsett Susanne Rolfner Suvanto till särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Susanne Rolfner Suvanto är legitimerad sjuksköterska och fil. mag. i pedagogik. Hon har en bakgrund som politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och riksdagen, utredare på Socialstyrelsen och SKL. Hon har även arbetat kliniskt som sjuksköterska och chef inom psykiatrisk vård och inom äldreomsorgen. De senaste åren har hon engagerat sig inom området äldres psykiska ohälsa, föreläst samt skrivit flera artiklar, böcker och rapporter om äldre och psykisk ohälsa.

Susanne är en av föreläsarna på konferensen Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre den 24 september 2015, arrangerad av FoU i Väst/GR och Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdets.

Utredaren ska föreslå åtgärder för:

1. Högre kvalitet och ökad effektivitet
2. Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
3. Tryggad personalförsörjning
4. Översyn av särskilda boendeformer
5. Flexibla former för beslut om äldreomsorg
6. Användning av välfärdsteknologi

Uppdraget ska presenteras senast den 31 mars 2017.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela medel och följa upp satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen, en satsning som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund