GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Pusselbiten som saknades"

En utvärderingsrapport om en samverkansmodell i Partille kommun för personer med komplexa vårdbehov.

pusselbiten_som_saknades

Med komplexa vårdbehov menas här att man samtidigt har ett missbruk eller beroende och en psykisk sjukdom och därtill en långvarig funktionsnedsättning.

För dessa personer har Partille kommun skapat "Resursgrupp med två vård- och stödsamordnare".

Arbetssättet har utvecklats gemensamt av social- och arbetsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen.

Rapporten tecknar en bakgrund till arbetssättet i Partille, dels utifrån regionala och delregionala överenskommelser mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och dels utifrån hur den nya samverkansmodellen växt fram i Partille.


Hur upplever brukarna det nya arbetssättet?

De brukare som medverkade i undersökningen hade alla kontakt med vård- och stödsamordnare och/eller boendestödjare en till två gånger i veckan, deltog i resursgruppsmöten med personer från företrädesvis sitt professionella nätverk och kunde även ha behandlingskontakt inom Beroendeklinken. De psykiska tillstånd förutom missbruk eller beroende som föranledde deras funktionsnedsättning var antingen svåra ångesttillstånd eller psykotiskt tillstånd. För några personer fanns det därtill en neuropsykiatrisk diagnos.

Utvärderingen visar bland annat att gruppens behov av dygnet-runt-vård minskade. Ingen i gruppen blev helt missbruksfri under perioden men alla hade kommit i behandling, med kortare nykterhet eller drogfrihet än sex månader.

Gruppens upplevelser av vård- och stödsamordning är i första hand att relationen till vård- och stödsamordnaren varit betydelsefull. En person som upplevs som speciellt hjälpsam, förstående och ovärderlig för att en förändring ska komma till stånd. De förändringar som brukarna pekar på är bättre struktur i vardagen och minskat drogande, vilket hjälpt dem att uppnå andra mål i livet. Beskrivningarna utgår ifrån respektive brukares förmåga och återhämtningsprocess. Det man för fram handlar om allt från att komma ut under dagen, att våga gå till affären till att börja arbetsträna och se sig som mer självständig i sitt liv.

Sammantaget tycks insatsen bidra till en positiv utveckling utifrån brukarnas olika positioner i återhämtningsprocessen.


En god hemmaplanslösning för personer med komplexa vård- och omsorgsbehov

Det som har upplevts vara till hjälp kan sammanfattas i begreppen bemötande, tillgänglighet, kontinuitet och följsamhet. Dessa begrepp är delar i det som brukar kallas arbetsallians och som är en nödvändig del i att åstadkomma förändring vid vård och behandling.

Utöver brukarperspektivet speglas i rapporten även samverkande chefers, handläggares och utförares tankar och upplevelser av det förändrade arbetssättet. Brukarnas upplevelse av vård- och stödsamordning och deras beskrivningar av förändring bekräftas av utförarnas utvärdering av den gemensamma arbetsprocessen.

Sammanfattningsvis har samordningen mellan de båda förvaltningarna och inrättandet av ett stöd- och beroendeteam utifrån arbetsmodellen med vård- och stödsamordning/boendestöd gett en god hemmaplanslösning för dessa personer med komplexa vård- och omsorgsbehov inom Partille kommun.


Ladda ner

Senast uppdaterad: 2014-09-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund