GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Projekt HälsoGReppet

GR:s personalchefsnätverk har tillsammans med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen ansökt om medel från Europeiska socialfonden, ESF, för att bedriva ett projekt kring psykisk ohälsa bland anställda i kvinnodominerad sektor.

Ambitionen är bland annat att utveckla det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet genom en analysmodell, att förbättra samverkan mellan de involverade aktörerna samt att öka kunskapen hos chefer och medarbetare kring betydelsen av hälsa och hälsofrämjande ledarskap. Om projektet beviljas kommer det att pågå mellan april 2017–januari 2020.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund