GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller samsjuklighet

Hur ska de komma i arbete eller väsentligt närma sig den öppna arbetsmarknaden? Den frågan är i fokus i projektet Funkar.

Europeiska socialfonden - ESF

Funkar finansieras av Europeiska socialfonden, ESF

Funkar är en förstudie där nio kommuner i Göteborgsregionen kartlägger och analyserar området funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning.

Genom samverkan internt inom respektive kommun samt externt mellan kommuner, samarbetsparter och myndigheter är målet att identifiera målgrupper och kartlägga resurser, metoder, kompetens och förutsättningar för samverkan. Detta för att få en övergripande bild av vilka behov av insatser som finns samt ansvarsfördelningen. Tanken är att använda kunskaperna från förstudien till en mer omfattande satsning inom området genom ett projekt i kommande programperiod.

Målsättning

Det övergripande målet är att möjliggöra för fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet att komma i arbete eller väsentligt närma sig den öppna arbetsmarknaden.

Medverkande kommuner och samarbetsparter

Deltagande kommuner är Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, samt stadsdelsförvaltningarna Lundby och Östra Göteborg från Göteborgs Stad. Även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt brukarorganisationerna Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) Västra Götaland och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) medverkar som samverkansparter i förstudien.

Enkät

Just nu genomför Funkar en enkät riktad till den som har:

  • stöd till arbete eller sysselsättning genom någon av kommunens verksamheter (arbetsmarknadsenhet, försörjningsstödsenhet, daglig sysselsättning eller daglig verksamhet)
  • psykisk ohälsa/funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning

Enkäten är avslutad!


Kontakt

Vill du veta mer om Funkar? Kontakta oss gärna!

Marianne Merin
E-post
Telefon: 0731-54 26 10

Lisa Östensson
E-post
Telefon: 0766-49 45 26

Senast uppdaterad: 2014-04-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund