GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Palliativ vård och omsorg: att få leva tills man dör

Nu finns detta utbildningsmaterial kring palliativ vård och omsorg om äldre äntligen att beställa igen!

Utbildning palliativ vård och omsorg

Visionen för palliativ vård och omsorg i Sverige är att alla människor – oavsett ålder, kön, diagnos, vårdplats och geografisk vistelse – ska få en likvärdig och välfungerande vård i livets slut.

De allra flesta människor som dör är äldre och ofta har deras sista år i livet karakteriserats av sjukdomar, nedsatta funktioner, kognitiva svårigheter och vård- och omsorgberoende.

 

Undersköterska – en viktig roll

I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i allmän palliativ vård, av undersköterskor i kommunens äldreomsorg (i hemmet, på särskilda boenden eller på korttidsboenden). Detta ställer krav på att den som är undersköterska har kunskap och kompetens, inte minst när det gäller att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov hos döende äldre utifrån ett palliativt förhållningssätt.

Den här boken riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen som vill fördjupa sina kunskaper om palliativ vård och omsorg om svårt sjuka och döende äldre.

Boken är främst tänkt att användas som underlag i en studiecirkel och som stöd för verksamhetsutveckling inom området. Boken utgår från centrala teman i den palliativa vårdfilosofin, så som symtomlindring, stöd till närstående, teamarbete och kommunikation. FoU i Väst/GR har i samarbete med Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarat för att ta fram studiematerialet.

 

Beställ studiematerialet

Boken kostar 100 kr + moms och porto. Beställ genom att skicka ett mejl till fou@grkom.se.

 

Ladda ner:

Mer information om utbildningsmaterialet:

Boken är indelad i tio olika teman utifrån den palliativa vårdfilosofin:

1. Vad är palliativ vård och omsorg?
2. Åldrande, äldres döende och död
3. Värdegrund, etik och bemötande
4. Första hörnstenen: fysiska aspekter i livets slut
5. Första hörnstenen: psykiska, sociala och andliga/existentiella aspekter i livets slut
6. Andra hörnstenen: kommunikation
7. Tredje hörnstenen: teamarbete
8. Fjärde hörnstenen: stöd till närstående
9. När döden är nära
10. Att omsätta kunskap till handling

Boken är tänkt att stimulera till reflektion, diskussion och fördjupad kunskap kring palliativ vård av äldre. Därför varvas faktadelar, konkreta tips och råd, diskussions- och reflektionsfrågor samt tips på praktiska övningar om vartannat. Grundidén är att ett tema behandlas vid varje cirkelträff. Antal träffar kan dock varieras utifrån behov och möjligheter.

Utbildningsmaterialet innehåller även tips på böcker, länkar, studier eller annat material som antingen kan användas som kompletterande underlag till studiecirkeln eller för självstudier.

Syftet med denna utbildning

Syftet med att genomföra en studiecirkel med utgångspunkt i boken är att du som deltagare ska få fördjupad kunskap om palliativ vård och omsorg om äldre, dels genom att läsa materialet, dels genom samtal och reflektion med andra deltagare. Förhoppningen är att du efter avslutad cirkel ska känna dig bättre rustad att vårda döende äldre samt ge stöd till deras närstående.

För att kvalitetssäkra utbildningsmaterialet har fem studiecirklar med totalt ett femtiotal cirkeldeltagare genomförts. Majoriteten av ledare och deltagare var undersköterskor men även sjuksköterskor ledde och deltog i några av cirklarna. Cirkeldeltagarna arbetade på särskilda boenden, hemtjänst och på korttidsboenden i GR-kommunerna.


Kontaktperson på GR: Linda Macke​

Senast uppdaterad: 2017-03-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund