GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Nytt lagförslag går nu ut på remiss.

Boverket lagen bostadsanpassningsbidrag

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster behöver förändras och i så fall hur.

Lagen trädde i kraft den 1 januari 1993 och syftar till att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

I den här rapporten redovisar Boverket sitt uppdrag och lämnar förslag till ny lag. En utgångspunkt i det nya lagförslaget är att förtydliga bestämmelserna så att de blir förutsebara, både för de enskilda som omfattas av lagens bestämmelser och för dem som handlägger och beslutar i ärenden med stöd av lagen. I det nya förslaget föreslås även att fastighetsägare i vissa fall ska kunna ansöka om bidraget. Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR har suttit med i referensgruppen och även skrivit ett avsnitt i rapporten.

Boverkets rapport skickas nu ut på remiss innan regeringen tar ställning till det nya lagförslaget.


Ladda ner

Senast uppdaterad: 2015-01-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund